Articles

ไทยติด 5 ประเทศ โรคไตสูงสุด แนะเลี่ยงอาหาร 8 ประเภท

18 มีนาคม 2023

  โรคไต คือ ภาวะที่ไตทำงานได้น้อยลงหรือผิดปกติ ซึ่งหน้าที่ของไตคือการกำจัดของเสียและสารพิษต่างๆ ออกจากร่างกาย การหลั่งฮอร์โมน การควบคุมน้ำและแร่ธาตุในร่างกาย ฯลฯ เมื่อไตทำงานไ […]