Articles

สหภาพยุโรปได้ข้อตกลงออกกฎหมายคุม AI จัดชั้นความเสี่ยง บังคับแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้คุยกับ AI

17 ธันวาคม 2023

สหภาพยุโรปเตรียมออกกฎหมายควบคุมปัญญาประดิษฐ์หลังรัฐสภายุโรป (European Parliament) บรรลุข้อตกลง กับคณะมนตรียุโรป (European Council) ว่าจะผ่านกฎหมายควบคุมปัญญาประดิษฐ์ โดยกฎหมายนี้คว […]

Articles

Ai หรือปัญญาประดิษฐ์ น่ากลัวจริงไหม แล้วจะมาแทนที่มนุษย์จริงหรือไม

1 ธันวาคม 2023

AI เป็นได้ทั้งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาและใช้งาน แม้ว่าบางคนอาจพบว่าเทคโนโลยี AI น่ากลัวเนื่องจากมีศักยภาพในการเลียนแบบความฉลาดของมนุษย์ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้า […]