ต้องแสดงความยินดีกันอีกครั้งนะคะ สำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้ง จากผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก QS World University Rankings (WUR) 2025 ซึ่งประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 และจุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย และติด Top 100 ของโลก 2 ด้าน ได้แก่

1. ด้านชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) และ

2. ด้านผลลัพธ์การจ้างงาน (Employment Outcomes)

 

 

นอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้รับการจัดอันดับภาพรวมให้เป็นที่ 1 ในไทย อันดับ 57 ของเอเชีย และอันดับ 229 ของโลกอีกด้วยค่ะ โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR 2025 ประเมินจากสถาบันอุดมศึกษา 1,500 แห่งทั่วโลก

 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR 2025 อาศัยตัวชี้วัด 9 ด้าน ดังนี้ค่ะ

 

 

1. ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) 30%

2. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty) 20%

3. การยอมรับจากนายจ้าง (Employer Reputation) 15%

4. ผลลัพธ์จากการจ้างงาน (Employment Outcomes) 5%

5. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Faculty Student Ratio) 10%

6. สัดส่วนอาจารย์ต่างชาติ (International Faculty) 5%

7. เครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ (International Research Network) 5%

8. สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ (International Students) 5%

9. ความยั่งยืน (Sustainability) 5%

 

ปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 13 มหาวิทยาลัยด้วยกันนะคะ จะมีที่ไหนบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

 

มหาวิทยาลัยไทย ได้รับการจัดอันดับในระดับโลก ปี 2025 ดังนี้

 

 

อันดับ 229 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 368 มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับ 567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 596 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 781-790 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 951-1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับ 951-1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

อันดับ 951-1000 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อันดับ 1201-1400 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อันดับ 1201-1400 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อันดับ 1201-1400  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับ 1401+ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อันดับ 1401+ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

 

 

ที่มา : เวปไซต์ salika