สำหรับใครที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ไว้ เช็คผลการพิจารณาได้แล้ววันนี้ง่าย ๆ ผ่านทาง 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ช่องทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/
  • เลือก ‘ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน’
  • กรอก เลขประจำตัวประชาชน, วัน เดือน ปีเกิด
  • เลือก ‘ตรวจสอบข้อมูล’

2. หน่วยงานที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 7 หน่วยงาน

  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคาร ธ.ก.ส.
  • ธนาคารกรุงไทย
  • สำนักงานคลังจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
  • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่

  • กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 094-858-9794
  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 02-273-9020 ต่อ 3502 3503 3506 3518 3536
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-109-2345