Articles

รู้จักคนประเภท Introvert และ Extrovert กับการใช้ชีวิตในยุคใหม่

6 เมษายน 2023

เพราะชีวิตนี้มีความซับซ้อน และคนเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น อยู่กับครอบครัว เพราะฉะนั้น การเข้าใจบุคคลแต่ละประเภท หรือแม้แต่เข้าใจในตัวเอง ก็ อาจจะทำให้เข้าใจอะ […]