Articles

Top 10 เทรนด์การตลาดประจำปี 2567

9 กุมภาพันธ์ 2024

จากรายงานของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้มีการสรุป 10 เทรนด์การตลาดประจำปี 2567 จับความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของการตลาดมาแล้วนะคะ โดยกลยุทธ์การตลาดยังคงให้ความสำคัญ กับคอนเทน […]