Articles

4 อัปเดตใหม่ของ LINE Ads เจาะกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงลูกค้า LINE มากขึ้น

19 มิถุนายน 2024

LINE Ads เพิ่ม 4 อัปเดตใหม่ปี 2024 จุดประสงค์หลักเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงลูกค้า LINE ให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ เป็นการเพิ่มพลัง เพิ่มพื้นที่การโฆษณาบน LINE เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้ […]