Articles

ใช้งาน POWER BANK อย่างไรให้ปลอดภัย

29 มิถุนายน 2023

ใช้งาน POWER BANK อย่างไรให้ปลอดภัย     – เลือกใช้ Power Bank เฉพาะที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน มีตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการผลิต และผ่านการทดสอบความปลอดภัย &#82 […]