Articles

สหภาพยุโรปได้ข้อตกลงออกกฎหมายคุม AI จัดชั้นความเสี่ยง บังคับแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้คุยกับ AI

17 ธันวาคม 2023

สหภาพยุโรปเตรียมออกกฎหมายควบคุมปัญญาประดิษฐ์หลังรัฐสภายุโรป (European Parliament) บรรลุข้อตกลง กับคณะมนตรียุโรป (European Council) ว่าจะผ่านกฎหมายควบคุมปัญญาประดิษฐ์ โดยกฎหมายนี้คว […]