Articles

เที่ยวเกาหลี วิธีการเตรียมตัวก่อนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้

11 พฤศจิกายน 2023

หากท่านวางแผนที่จะไปเที่ยวเกาหลี ท่านควรเตรียมตัวก่อนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ เพราะเวลานี้คนไทยที่จะไปเที่ยวเกาหลีใต้นั้นมักจะโดนเพ่งเล็งเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าที่ผ่านมาม […]