Articles

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำคัญอย่างไร ควรฉีดตอนไหน ป้องกันได้กี่ปี

27 มิถุนายน 2023

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำเป็นหรือไม่ อายุเท่าไรควรฉีด และสามารถป้องกันโรคระบาดชนิดไหนได้บ้าง     ฤดูฝนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และเป็นช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เราอาจไ […]