Articles

สรุปมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินล่าสุด ของธนาคารแห่งประเทศไทย

9 มีนาคม 2023

  ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการให้ธนาคารทั่วประเทศ ป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน       ทุกวันนี้ผู้คนตกอยู่ในภาวะที่ใช้ชีวิตยากลำบากขึ้นกว่า […]