icsi

ไม่จดทะเบียนทำเด็กหลอดแก้วได้ไหม

มีลูกยาก เช็คลิสต์ข้อบังคับให้พร้อม ก่อนทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf icsi

การแต่งงานของคู่แต่งงานเดี๋ยวนี้ คู่สมรสหลายคู่บางทีอาจจะคิดว่า ความรักไม่ได้อยู่ที่ทะเบียนสมรสหรือกฎหมาย บ้างก็มีเหตุผลทางธุรกิจ ทำให้ตกลงใจไม่จดทะเบียนสมรส แม้กระนั้นเมื่อแฟนเผชิญกับปัญหาภาวะมีบุตรยากขึ้นมา และก็ตกลงใจจะใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ด้านการแพทย์ ด้วยทำเด็กหลอดแก้ว ทำivf icsi ขึ้นมา การจดทะเบียนสมรสจะมีความจำเป็นขึ้นมาโดยทันที

การจดทะเบียนสมรส มีความหมายยังไง

ก่อนจะเข้าสู่แนวทางการรักษารวมทั้งใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญวัย คู่สมรสจะต้องจูงมือกันไปจดทะเบียน ด้วยเหตุว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองปกป้องเด็กที่เกิด โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญวัยทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดไว้ว่าการใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ สำหรับคนรักมีลูกยาก ทำ ivf icsi ต้องใช้ทะเบียนสมรสเพียงแค่นั้น เพื่อคุ้มครองการอุ้มบุญโดยผิดกฏหมาย โดยคู่สมรสจำต้องนำทะเบียนสมรสติดตัวมาที่โรงหมอด้วยครั้งใดก็ตามเริ่มทำรักษาภาวะมีลูกยาก

รู้กฎหมายก่อนรักษาภาวะมีลูกยาก

มาตรา ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ด้านการแพทย์ตามพ.ร.บ.นี้ ควรมีคุณลักษณะและไม่มีลักษณะต้องห้ามและก็จำต้องประพฤติตามมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ด้านการแพทย์ ดังนี้ ตามที่ แพทยที่ประชุมประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๖ ก่อนให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญวัยด้านการแพทย์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญวัยด้านการแพทย์ จำเป็นจะต้องจัดให้มีการตรวจและก็ประเมินความพร้อมเพรียงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อมของผู้ขอรับบริการ หญิงที่รับตั้งท้องแทน รวมทั้งผู้สงเคราะห์อสุจิ หรือไข่ที่จะประยุกต์ใช้ดำเนินงาน และก็การป้องกันโรคที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดมาด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ แนวทางการ และก็ข้อแม้ที่แพทยที่ประชุมประกาศระบุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๗ การผลิต การเก็บรักษา การใช้ผลดีจากตัวอ่อน หรือการทำให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน ต้องจัดการตามหลักมาตรฐาน กระบวนการ และก็ข้อตกลงที่แพทยที่ประชุมประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แม้กระนั้นจะกำหนดให้รักษาหรือใช้ประโยชน์จากตัวอ่อนที่มีอายุเกินกว่าสิบสี่วันนับแต่วันกำเนิดมิได้ ทั้งนี้ อายุของตัวอ่อนไม่นับรวมช่วงเวลาในการแช่แข็งตัวอ่อน
มาตรา ๑๘ สำหรับการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ด้านการแพทย์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ อาจทำการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อน ที่บางทีอาจเกิดขึ้นได้ตามความต้องการแล้วก็เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำในลักษณะที่อาจจะเป็นผลให้เข้าใจได้ว่า เป็นการเลือกเพศการตรวจวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ และเงื่อนไขที่แพทยสภา ประกาศระบุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ การผสมเทียมต้องทำต่อหญิงที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายและก็เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการผสมเทียมที่แพทยที่ประชุมประกาศระบุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๐ การผสมเทียมโดยใช้สเปิร์มของผู้ให้จำเป็นต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจเป็นหนังสือจากผัวรวมทั้งภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ต้องการให้มีการผสมเทียมการให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรรมวิธีการ แล้วก็ข้อจำกัดที่แพทยที่ประชุมประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

icsi

เช็คลิสต์เกี่ยวกับข้อบังคับจัดแจงให้พร้อม

1. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชศาสตร์ หรือสถานที่ประกอบกิจการที่จะเข้าใช้บริการ ประกอบด้วย โรงหมอ คลินิค ที่ให้บริการทำเด็กหลอดแก้วกับผู้มีลูกยาก ทำ ivf icsi ทำจะต้องมีการรับรองมาตรฐานจากกองสถานพยาบาลแล้วก็การประกอบโรคศิลปะ มีการตรวจเยี่ยมเพื่อต่อเอกสารสิทธิ์ทุก 3 ปี จะต้องส่งข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมแล้วก็ข้อมูลทางสถิติทุกปี

2. การแช่แข็งอ่อน ตามกฎหมายของเมืองไทย คู่สมรสที่มีลูกยาก ทำ ivf icsi และก็มีความต้องการแช่แข็งตัวอ่อน จำต้องจดทะเบียนสมรสถูกตามกฎหมาย โดยก่อนจะมีการแช่แข็งตัวอ่อนอีกทั้งผัวและก็ภรรยาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอม แล้วก็กระทำตรวจสุขภาพเพื่อดูว่าเป็นโรคติดต่อ หากผัวหรือภรรยาที่อยากใช้ตัวอ่อนของสามีภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้ว จะต้องมีเอกสารยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสามีภรรยาก่อนเสียชีวิต โดยจำเป็นที่จะต้องรายงานต่อกระทรวงสาธารณสุข และก็อาจไม่สามารถที่จะใช้ตัวอ่อนแช่แข็งของคู่รักที่เสียชีวิตมานานกว่า 5 ปีได้

3.การแช่แข็งน้ำอสุจิ โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทยก่อนจะมีการแช่แข็งสเปิร์ม คู่ครองมีลูกยาก ทำทารกหลอดแก้ว ทำ ivf icsi ควรต้องลงชื่อในหนังสือแสดงความยินยอม และก็ทำการตรวจร่างกายเพื่อดูว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้นว่า เชื้อ HIV แล้วก็เมียที่ต้องการใช้น้ำอสุจิของผัวที่เสียชีวิตไปแล้วควรจะมีเอกสารยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสามีก่อนที่จะเสียชีวิ อาจไม่สามารถใช้สเปิร์มของสามีที่เสียชีวิตมานานกว่า 5 ปีได้ รวมทั้งต้องรายงานต่อกระทรวงสาธารณสุข (เมืองไทย) ถ้าหากอยากได้ใชน้ำเชื้อแช่แข็งของสามีที่เสียชีวิตไปแล้ว

4.การบริจาคอสุจิ ในประเทศไทยถือว่าเป็นสิ่งถูกตามกฎหมาย โดยห้ามทำเพื่อการค้าหรือเชิงการค้า โดยผู้ที่ปรารถนารับการบริจาคสเปิร์มจึงควรแสดงหลักฐานทะเบียนสมรส และก็สามีภรรยาจะต้องลงชื่อในหนังสือแสดงความยินยอมรับน้ำเชื้อบริจาค และผู้สงเคราะห์อสุจิจำต้องลงชื่อในหนังสือแสดงความยินยอมสำหรับการบริจาคน้ำเชื้อ และผู้สงเคราะห์น้ำเชื้อสามารถบริจาคสเปิร์มได้เฉพาะกรณีที่เมื่อบริจาคแล้วมีการมีท้องจนได้ลูกไม่เกิน 10 ครอบครัว โดยผู้บริจาคน้ำอสุจิจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• แก่ระหว่าง 20-45 ปี ผ่านการตรวจประเมินสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายและสุขภาพทางจิต ต้องไม่เป็นพี่น้องกับคนรับบริจาค
• ไม่มีประวัติการใช้สิ่งเสพติด ความเสี่ยงเป็นโรคติดต่อทางเพศสมาคม การเสี่ยงเป็นโรคทางพันธุกรรม รวมทั้งโรคติดต่อร้ายแรง (ดังเช่นว่า HIV หรือ AIDS)
• ผู้ให้สเปิร์มจำเป็นต้องยินยอมให้ตรวจหาเชื้อ HIV หรือ AIDS ก่อนส่งตัวอย่างน้ำอสุจิและตรวจซ้ำอีกครั้งภายหลังจากตรวจคราวแรก 6 เดือนก่อนใช้น้ำเชื้อในกระบวนการรักษา

5. การให้ทานไข่ ในประเทศไทยนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้กระนั้นการบริจาคไข่เพื่อการค้าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงห้ามคนรับบริจาคไข่ รับไข่จากผู้สงเคราะห์เกิน 1 คนในแต่ละรอบการรักษา คนที่อยากได้รับการบริจาคไข่ต้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า และก็ผัวของคนรับบริจาคไข่ต้องลงชื่อในหนังสือแสดงความยินยอมรับไข่บริจาค ผู้สงเคราะห์ไข่จะต้องเซ็นชื่อในหนังสือแสดงความยินยอมพร้อมใจในการบริจาคไข่ โดยผู้ให้ไข่ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• กรณีเป็นญาติสายตรงกับคนรับบริจาค สืบสายเลือด โดยมิใช่คุณแม่หรือบุตร จะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 40 ปี โดยมีไหมมีสามีก็ได้
• กรณีไม่ใช่เครือญาติผู้สงเคราะห์ไข่จะต้องมีอายุ 20 – 35 ปี ผู้ให้ต้องมีหรือเคยมีผัวมาก่อน
• ผ่านการตรวจประเมินสุขภาพที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็สุขภาพทางจิต
• บริจาคไข่ไม่เกิน 3 ครั้งในชีวิต โดยห้ามไม่ให้ผู้ให้ บริจาคไข่มากยิ่งกว่า 1 คนภายในแต่ละรอบการดูแลและรักษา

6. การตรวจคัดเลือกกรองความไม่ปกติทางกันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนที่จะมีการฝังตัว ประเทศไทยอนุญาตให้มีการตรวจคัดเลือกกรองความไม่ดีเหมือนปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว ที่สามารถทำในกรณีฝ่ายหญิงแก่เกิน 35 ปี มีประวัติการแท้งมากกว่า 2 ครั้งในขณะอายุท้องไม่เกิน 12 อาทิตย์ ไม่สามารถตั้งท้องได้ภายหลังทำ IVF มาแล้ว 2 ครั้งติดต่อกัน แล้วก็เคยมีประวัติมีท้องที่เด็กแรกคลอดไม่ปกติ เนื่องด้วยความผิดปกติของโครโมโซม

สรุปคู่แต่งงานมีบุตรยาก และก็กำลังอยู่ระหว่างการวางเป้าหมายรักษามีบุตรยาก ทำivf icsi ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการทำทารกหลอดแก้ว ทำ ivf icsi รวมทั้งกระทำการรักษาโดยใช้วิธีฉีดเชื้อ (IUI) ต้องจับมือกันไปจดทะเบียนให้เป็นระเบียบก่อน เพื่อให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์ ความพร้อมของครอบครัวที่เด็กจะเกิดมา และเพื่อคุ้มครองปกป้องการค้ามนุษย์หรือทำในเชิงพาณิชย์ โดยการเตรียมเอกสารการดูแลรักษามีลูกยาก ทำivf icsi มีดังนี้

บัตรประจำตัวประชาชนทั้งของคู่รักทั้งยังข้างหญิงรวมทั้งข้างชาย
ทะเบียนสมรสของคู่ชีวิต และในกรณีที่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย จำเป็นต้องแปลรวมทั้งให้สถานทูตของประเทศนั้นๆกระทำการรับประกัน
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเกิดมี)

หากคุณเป็นคนรักมีลูกยาก แล้วก็วางแผนครอบครัวโดยใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ ทำทารกหลอดแก้ว ทำivf ทำ icsi เมื่อจดทะเบียนเรียบร้อย สามารถขอความเห็นได้ที่ Genesis Fertility Center หรือ GFC ศูนย์รวมบริการด้านการแพทย์สำหรับมีบุตรยาก โดยนำเทคโนโลยีและก็สิ่งใหม่ที่ล้ำหน้ามาช่วยการเจริญพันธ์ให้กับคนรักที่มีลูกยาก ด้วยความเชี่ยวชาญที่ผสานความใส่ใจของกลุ่มแพทย์แล้วก็บุคลากร เมื่อคู่ควงตัดสินใจทำการรักษาผู้มีบุตรยาก ในการทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยแนวทางการทำทารกหลอดแก้ว IVF/ICSI

ถามไถ่ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :

Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.