ใช่แล้วค่ะ วันที่ 3 ธันวาคมนี้ ถือเป็นวันคนพิการสากล โดยวันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ และเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญในด้านต่างๆ ของชีวิต นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นโอกาสในการระดมการสนับสนุน เพื่อการมีส่วนร่วมในทุกด้านของสังคมอีกด้วยค่ะ

 

วันที่ 3 ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลประจำปี วันนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้รับทราบ และสนับสนุนสิทธิ และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลที่มีความพิการทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการรวมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาความพิการ และระดมการสนับสนุนเพื่อศักดิ์ศรี สิทธิ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการนั่นเองค่ะ

ประวัติ และวัตถุประสงค์ของวันคนพิการสากล

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม เป็นวันคนพิการสากล พ.ศ. 2535 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการในทุกด้านของสังคม และการพัฒนา โดยมุ่งเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความท้าทายที่บุคคลทุพพลภาพต้องเผชิญ และระดมการสนับสนุนเพื่อให้พวกเขาอยู่ร่วมกันในชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง

ธีมในปี 2023 นี้ก็คือ “การสร้างกลับดีขึ้น : สู่ความครอบคลุม เข้าถึงได้ และ โลกหลังโควิด-19 ที่ยั่งยืน”

ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ธีมสำหรับปี 2023 มุ่งเน้นไปที่การสร้างสังคมที่ครอบคลุม และเข้าถึงได้มากขึ้น สำหรับคนพิการในโลกหลังการแพร่ระบาด การระบาดใหญ่ อันส่งผลกระทบต่อบุคคลที่มีความพิการอย่างไม่เป็นสัดส่วน ส่งผลให้ความไม่เท่าเทียม และอุปสรรคที่มีอยู่รุนแรงมากขึ้น ธีมของปีนี้จึงมีการเรียกร้องให้มีความพยายามร่วมกันิเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการฟื้นฟูจากโรคระบาดมีความครอบคลุม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะ

การส่งเสริมการไม่แบ่งแยก และการเข้าถึง

วันคนพิการสากลทำหน้าที่เป็นเวทีในการสนับสนุนสิทธิของคนพิการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ และเท่าเทียมกัน โดยสนับสนุนให้รัฐบาล องค์กร และบุคคลดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรค และสร้างสภาพแวดล้อม ที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้พิการ

การจัดการกับการตีตรา และการเลือกปฏิบัติ

การเลือกปฏิบัติ และการตีตราต่อผู้พิการยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญทั่วโลก วันคนพิการสากลเปิดโอกาสให้ท้าทายบรรทัดฐาน ทัศนคติ และทัศนคติแบบเหมารวมของสังคมที่ทำให้เกิดความอยุติธรรมเหล่านี้ โดยส่งเสริมให้บุคคล และชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการยอมรับ ความเคารพ และการไม่แบ่งแยก

การเสริมศักยภาพผู้มีความพิการ

วันนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำเร็จ และการมีส่วนร่วมของผู้มีความพิการต่อชุมชน และสังคมของพวกเขา โดยแสดงให้เห็นความยืดหยุ่น ความมุ่งมั่น และความสามารถ ท้าทายความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความพิการ และส่งเสริมการเล่าเรื่องที่ครอบคลุมมากขึ้น

การส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถเข้าถึงได้

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคลที่มีความพิการ วันคนพิการสากลเน้นย้ำถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ และส่งเสริมความคิดริเริ่มที่ส่งเสริมการเข้าถึง เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือ โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเข้าถึงได้ และแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ครอบคลุม

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า วันคนพิการสากลนี้ ทำหน้าที่เป็นวันคนพิการสากล คำกระตุ้นการตัดสินใจเพื่อขจัดอุปสรรค ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และประกันความเท่าเทียมกันสำหรับคนพิการ เป็นวันแห่งการยอมรับสิทธิของพวกเขา เฉลิมฉลองการมีส่วนร่วมของพวกเขา และทำงานเพื่อสร้างโลกที่ครอบคลุม และเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับทุกคนนั่นเองค่ะ ด้วยการยอมรับหลักการ ของการไม่แบ่งแยก เราสามารถเสริมศักยภาพให้กับบุคคลทุพพลภาพ และสร้างสังคมที่ให้ความสำคัญ กับความหลากหลาย และโอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนบนโลกใบนี้นั่นเองค่ะ