เปิดประวัติ “วันพ่อแห่งชาติ” เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อไร ยังตรงกับ 5 ธันวาคมหรือไม่

วันที่ 5 ธันวาคม ตรงกับวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งที่ผ่านมาวันนี้ถูกกำหนดให้เป็นวันพ่อของชาติมาโดยตลอด นับตั้งแต่มีการกำหนดวันพ่อแห่งชาติขึ้นมาครั้งแรกในปี 2523 หรือเมื่อ 43 ปีที่ผ่านมานะคะ จนมาถึงในปัจจุบัน อาจมีหลายคนสงสัยว่า แล้วภายหลังการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 จะทำให้วันพ่อแห่งชาตินี้เปลี่ยนแปลงไปด้วยหรือไม่ เรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ

“วันพ่อ” แห่งรัชกาลที่ 10 ยังกำหนดให้ตรงกับทุกวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกๆปีต่อไปนะคะ
ภายหลังการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ (ประเทศไทย) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชหฤทัย และพระสติปัญญาของพระองค์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันยังประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรของพระองค์มาโดยตลอด

ทำให้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่า

 

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

1. เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. เป็นวันชาติ
3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ

“วันพ่อแห่งชาติ” เกิดขึ้นได้อย่างไร

ประเทศไทยจัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้คิดริเริ่ม กำหนดให้ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลักการเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว สังคม ที่ผู้เป็นลูกจะต้องเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ

ความสำคัญของ “วันพ่อแห่งชาติ”

หลังจากที่ทราบกันดีว่าทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “ วันพ่อแห่งชาติ ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงเป็นการให้ความสำคัญกับบทบาทของพ่อที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคมไทย คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดวันพ่อแห่งชาติให้เป็นวันหยุดราชการประจำปีของประเทศไทยด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัด “วันพ่อแห่งชาติ”

• เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
• เพื่อยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
• เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
• เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึก ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

 

ดอกไม้ประจำ “วันพ่อแห่งชาติ”

 

ดอกพุทธรักษา ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำวันพ่อแห่งชาติ เนื่องจากดอกพุทธรักษามีสีเหลืองตรงกับ สีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันจันทร์) และชาวพุทธยังมีความเชื่อว่าดอกพุทธรักษาคือดอกไม้มงคล หมายถึงพระพุทธเจ้าปกป้องรักษา จึงกำหนดให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำวันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะ

 

ข้อมูลจาก : เว็บท่ากรมศิลปากร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา